PhDr. Petr Vajda, Ph.D.

Diplomová práce

Vliv různých druhů zaměření pozornosti a examinátora na výkon ve skoku dalekém z místa.

The influence of the different attentional focus types and examinator on standing long jump performance.
Anotace:
Cílem práce je ověřit vliv externího a interního zaměření pozornosti na výkon ve skoku do dálky snožmo a zjistit, jestli ve zvoleném experimentálním designu může hrát signifikantní roli očekávání výzkumníka. Sekundárním cílem je zjistit jaký je vztah mezi mírou dodržení instrukcí v experimentu a změnou výkonu v jednotlivých podmínkách. Experimentu se zúčastnilo 60 zdravých aktivně trénujících dobrovolní …více
Abstract:
The aim of this thesis is to verify the influence of external and internal focus of at-tention on standing long jump performance and to determine whether the experi-menter’s expectations plays a significant role in the chosen experimental design. The secondary goal is to identify the relationship between the degree of adherence with the experiment’s instructions and the change in performance in each …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 7. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2022
  • Vedoucí: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vojtěch Juřík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta