Adam Levý

Bachelor's thesis

Horor a postupy zvukové dramaturgie pracující s emocí strachu

Horror and Sound Techniques Working with the Emotion of Fear

Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá filmovým hororem, jeho problematickým vymezením jako žánru, příčinami strachu v tomto žánru a jeho zvukovou složkou. V prvním oddíle se obecně zabývám problematikou vymezení žánru. V druhé kapitole se věnuji hororu a hledám příčiny jeho ztělesněného strachu a jeho definicí. Ve třetím oddílu řeším jeho zvukovou složku a popisuji postupy, jak zvukem konstruovat strach …viac
Abstract:
This thesis explores horror as a film genre, and the way the sound techniques are used to cause the emotion of fear. The first part analyses the problem of definition and classification of genre in general. The second part focuses on the genre of horror; it explores the possible sources of fear in general and its embodiments in horrors. The last part focuses on sound in horror films and describes different …viac
 

Kľúčové slová

horory

Kľúčové slová

filmová teorie

Kľúčové slová

zvuková dramaturgie

Kľúčové slová

zvuk ve filmu

Kľúčové slová

filmové žánry
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 9. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2013
  • Vedúci: Jakub KUDLÁČ
  • Oponent: Ladislav GREINER

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, včetně formy elektronické b) bezúplatným rozšiřováním originálu Školního díla nebo jeho rozmnoženin pořízených podle písm. a) d) vystavováním originálu díla nebo jeho rozmnoženin podle písm. a) e) sdělováním veřejnosti všemi způsoby uvedenými v ustanovení § 18 až 23 autorského zákona, zejména pak živým provozování Školního díla a jeho přenosem a zpřístupňováním Školního díla způsobem, že kdokoliv může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby (tzn. především v síti Internet na webových stránkách Nabyvatele).
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form b) by disseminating the original of the University Work free of charge or copying it as described in a) hereof d) by issuing the original of the University Work or copying it as described in a) hereof e) by relaying it to the public in all forms stated in the provision of Sections 18 to 23 of the Copyright Act, particularly by the live performance of the University Work and its transmission and by publishing the University Work so that anyone can have access to it in a place and time of their choice (i.e. chiefly on the Assignee?s websites on the Internet)

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Filmová a televizní fakulta. Knihovna