Rostislav Antoszyk

Bakalářská práce

Návrh otvírky a přípravy 39. sloje 22. kry dobývacího prostoru Doubrava v OKD, a.s. na závodě Důl Karviná porubem č. 223952 v návaznosti na realizovanou otvírku

Proposal of opening and preparation of 39th seam, 22nd mining block in Doubrava, OKD, a.s., at Mine Karviná by working face No. 223952, following realized opening
Anotace:
Bakalářská práce řeší návrh otvírky a přípravy 39. sloje ve 22. kře dobývacího prostoru Doubrava a zahrnuje historii bývalého dolu Doubrava, stručnou charakteristiku geologických poměrů předmětné oblasti, návrh technologie ražení včetně zajištění dlouhých důlních děl a návrh způsobu separátního větrání včetně jeho výpočtu.
Abstract:
The bachelor’s paper solves a design of opening & preparation of the 39th seam in the 22nd block of the mining area Doubrava and include history of former coal mine Doubrava, brief characteristics of the geological conditions in the subject area, a design of tunneling, including securing of the long underground workings and a design including a separate ventilation calculation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Josef Chovanec
  • Oponent: Jiří bilan

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava