Iva Kotalová

Master's thesis

Metody odstraňování dusičnanů z podzemních vod

Methods of nitrate removal from groundwater
Anotácia:
Diplomová práce je zaměřena na odstraňování dusičnanů z podzemních vod pomocí elektrodialýzy. Teoretická část práce se zabývá obecnou problematikou dusičnanů v podzemních vodách. Dále jsou zde vypsány další metody, které lze k odstraňování dusičnanů také použít. V praktické části jsou elektrodialýze podrobeny tři různé vzorky podzemní vody s nadměrným množstvím dusičnanů. Získané výsledky jsou srovnávány …viac
Abstract:
This thesis is focused on the removal of nitrates from groundwater by electrodialysis. The theoretical part deals with the general problem of nitrate in groundwater. Also are described further methods which can also be used for the removal of nitrates. In the practical part, electrodialysis is subjected to three different samples of groundwater with excess nitrate. The results are compared with the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedúci: Miroslav Kyncl
  • Oponent: Sarka Cihalova

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Master programme / odbor:
Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.