Lukáš Kamp

Master's thesis

Affiliate B2C systém v technologii Ruby on Rails

Affiliate B2C System in Ruby on Rails Technology
Abstract:
Úkolem této práce je navrhnout a poté implementovat jádro affiliate internetového obchodu pomocí technologie Ruby on Rails. Nezbytnou součástí této práce bude seznámení se s pojmem affiliate marketing. V textu jsou vysvětleny základní principy affiliate marketingu, srovnána situace u nás a v zahraničí a poté popsáné některé affiliate programy. Další část se bude věnovat frameworku Ruby on Rails, který …more
Abstract:
The main objective of this work is to design and then implement a core affiliate online store by using Ruby on Rails technology. Essential part of this work will become familiar with the concept of affiliate marketing. The text explains basic principles of the affiliate marketing by comparing the situation here and abroad and then describe some affiliate programs. Another part will focus on Ruby on …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2010

Thesis defence

  • Supervisor: Jiří Kubica
  • Reader: Jan Gaura

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Master programme / field:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika