Ing. Antonín MERGL

Diplomová práce

Značení únikových cest ve školách pro potřeby evakuace osob se sníženou schopností pohybu a orientace

Marking of escape routes in schools for evacuation needs of persons with reduced mobility
Anotace:
Předmětem diplomové práce je návrh úpravy značení únikových cest v budově pro teoretické vyučování Střední školy stavební a dřevozpracující na ul. U Studia 33 v Ostravě-Zábřehu. Úpravy jsou navrhovány v souladu se zajištěním podmínek užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně implementace těchto úprav do směrnice školy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně …více
Abstract:
The subject of this Diploma Thesis is to design a modification of escape routes marking in the building for theoretical classes at Building and Woodworking High School on the street U Studia 33 in Ostrava?Zábřeh. Adjustments are designed in accordance with the provision of the conditions of use by persons with limited mobility and orientation, including the implementation of these changes to School …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2016
Zveřejnit od: 8. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Ladislav Rudolf, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MERGL, Antonín. Značení únikových cest ve školách pro potřeby evakuace osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta