Bc. Karolína Derahová

Bakalářská práce

Výuka tématu "Tropické oblasti" v geografické gymnaziální výuce

Teaching the topic "Tropical areas" in geographical education
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá výukou tématu tropických oblastí v hodinách geografie na gymnáziích. Teoretická část je věnována zařazení tématu tropů do Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia. Následuje rozbor obsahu dvou vybraných středoškolských učebnic a jejich srovnání. Jádrem teoretické části je rozdělení tématu tropických oblastí na 3 jednotky – na tropické deštné lesy, savany a pouště …více
Abstract:
This bachelor thesis is about teaching the topic tropical areas in geography classes on grammar schools. The theoretical part deals with a placement of the topic tropics into Educational Framework Programme for Grammar Schools. An analysis of two grammar schools’ textbooks and their comparison then follows. The core of the theoretical part is a division of the topic tropical areas into three units …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2022
  • Vedoucí: RNDr. Vladimír Herber, CSc.
  • Oponent: Mgr. Gabriela Petříková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta