Bc. Tomáš Trubačík

Master's thesis

Problematika rozvoje obnovitelných zdrojů energie na lokální úrovni

Problematics of Renewable Sources Development on a Local Level
Abstract:
Práce se zabývá rolí obnovitelných zdrojů energie v procesu řešení environmentálního problému energetiky a její transformace k nízkouhlíkovým zdrojům. Jsou představeny tři dimenze společenského přijetí důležité pro úspěšnost této transformace, kdy zvláštní pozornost je věnována přijetí na úrovni místní komunity. Skrze představení stakeholderské teorie je pak představena stakeholderská analýza jako …more
Abstract:
This thesis focuses on the role of renewable energy sources in the process of solving environmental problem of energy sector and its transition to low-carbon sources. Three dimensions of social acceptance important for this transition are presented with the special focus on the acceptance on local community level. Through the stakeholder theory the thesis presents stakeholder analysis as a tool for …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 12. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 1. 2016
  • Supervisor: Mgr. Jan Osička, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Filip Černoch, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií