Dominika KICKOVÁ

Bachelor's thesis

Porodní bolest jako fenomén doprovázející porod, ovlivnění porodních bolestí pomocí farmakologických metod - inhalační analgezie

Birt pain as a phenomenon accompanying childbirth, affecting labor pain using pharmacological methods - inhalation analgesia
Abstract:
The main objective of my Bachelor thesis entitled Validation of Diagnostic Elements of Nursing Diagnosis Acute Pain 00132 During Delivery is to verify the validity of diagnostic elements of this nursing diagnosis according to the selected experts midwives and to find out which elements are deemed major and which are minor ones. I applied the Fehring's diagnostic content validation model. As a measurement …more
Abstract:
V mojej bakalárskej práci s názvom Validácia diagnostických prvkov ošetrovateľskej diagnózy Akútna bolesť 00132 počas pôrodu, je hlavným cieľom overiť platnosť diagnostických prvkov tejto ošetrovateľskej diagnózy podľa vybraných expertiek pôrodných asistentiek a zistiť, ktoré prvky považujú za majoritné a ktoré za minoritné. Použila som model obsahovej validácie podľa Fehringa. Ako nástroj merania …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Eva Šalanská

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KICKOVÁ, Dominika. Porodní bolest jako fenomén doprovázející porod, ovlivnění porodních bolestí pomocí farmakologických metod - inhalační analgezie. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Health Studies

Bachelor programme / field:
Midwifery / Midwife

Theses on a related topic