Bc. Tereza Vaidová

Bakalářská práce

Design instruovaný surrealismem. K problému vztahu surrealismu a grafického designu

Design lectured by Surrealism. Contribution to relation of Surrealism to graphic design
Anotace:
Tématem bakalářské práce je surrealismus v grafickém designu třicátých let 20. století. Zaměřuje se na nejvýznamnější představitele Skupiny surrealistů v ČSR a jejich grafická díla vyznačující se silným surrealistickým podtextem. Dotýká se problematiky promítání surrealistických východisek do grafického designu, jako vizuální komunikace. Zkoumá okolnosti vzniku, motivy, a formy projevu této specifické …více
Abstract:
The topic of the bachelor thesis is surrealism in the graphic design of the 1930s. It focuses on the most prominent representatives of the Surrealist Group of Czechoslovakia and their graphic works characterized by a strong surrealistic subtext. It deals with the topic of surrealistic backgrounds in graphic design, such as visual communication. It examines the circumstances of the origin, the motives …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Helena Maňasová Hradská, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta