Michal Czyž

Diplomová práce

Paketový filtr v prostředí Linux

Linux packet filter
Anotace:
Tato diplomová práce má za cíl vytvoření stavového paketového filtru pomocí iptables, který je jedním z nástrojů, sloužící k filtraci síťového provozu a zabezpečení sítě v prostředí operačního systému Linux. V první části práce je rozebrána základní charakteristika protokolu TCP/IP, společně s popisem zvolené distribuce operačního systému a nástroje pro jeho virtualizaci. Je rovněž uveden popis generačního …více
Abstract:
This diploma thesis aims at creating a stateful packet filter using iptables, which is one of the tools used to filter network traffic and improve network security in a Linux environment. The first thesis part describes the basic characteristics of TCP/IP protocol, together with a description of the chosen distribution of the operating system and virtualization tool. It is also introduced a generational …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: Jaroslav Zdrálek
  • Oponent: Pavel Nevlud

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava