Michaela Skopalová

Master's thesis

Finanční a věcný pokrok realizace Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013

Financial and Factual Progress in Use of Operational Programme Cross-Border Cooperation Czech Republic - Poland 2007-2013
Anotácia:
Finanční a věcný pokrok realizace Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013 Cílem diplomové práce je představit strukturu a východiska přeshraniční spolupráce v EU, OPPS ČR – PR a dále zhodnotit čerpání finančních prostředků a dosažený věcný pokrok prostřednictvím indikátorů výsledku a výstupu v programovém období 2007-2013. Diplomová práce je strukturována …viac
Abstract:
Financial and Factual Progress in Use of Operational Programme Cross-Border Cooperation Czech Republic – Poland 2007-2013 The aim of the thesis is to introduce the structure and basis of cross-border cooperation in the EU, Operational Programme Cross-Border Cooperation Czech Republic – Poland and evaluate the drawdown of funds and achieved factual progress through output and outcome indicators in the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedúci: Renáta Václavková
  • Oponent: Kamila Winterová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava