Jakub Stavianis

Bakalářská práce

Možnosti použití hybridního pohonu u kolejových motorových vozů

Possibilities of Hybrid Drive Application for Rail Motor Carriage
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá posouzení možnosti použití hybridních pohonů u kolejových motorových vozů v provozu na regionálních tratích a návrh výpočtu využitelnosti tohoto pohonu na konkrétním traťovém úseku. V úvodní časti se budu zabývat hybridními systémy obecně a technologií jízdy hybridních vozidel. Dále ukázkou aplikací hybridního pohonu u kolejových vozidel u nás a ve světě. V další části navrhnu …více
Abstract:
The purpose of my baccalaureate thesis is to assess the possibilities of using hybrid drives for tracked motor vehicles operated on regional railway tracks and to design a calculation of usability of such drives at specific track sections. In the introductory part, I am going to deal with hybrid systems in general and with the technology of hybrid vehicle motion. Then I will demonstrate some applications …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: Jaromír Široký
  • Oponent: Petr Škapa

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava