Irina Grosu

Bachelor's thesis

Dlouhodobý hmotný majetek a jeho sledování ve firmě včetně účtování a daňových dopadů

Tangible fixed assets and its monitoring in the company including accounting and tax impacts
Abstract:
Anotace Předmětem bakalářské práce „Dlouhodobý hmotný majetek a jeho sledování ve firmě včetně účtování a daňových dopadů“ je analýza účtování o dlouhodobém hmotném majetku v kontextu současné české legislativy. Teoretická část práce se zabývá charakteristikou a vymezením dlouhodobého hmotného majetku z účetního a daňového pohledu. V této části jsou taktéž popsány základní účetní operace, které s tímto …more
Abstract:
Annotation The subject of bachelor thesis " Tangible long-term property and its monitoring in the company including accounting and tax impacts" is an analysis of the accounting Tangible long-term property in the context of the current Czech legislation. The theoretical part of the work deals with the characteristics and the definition of Tangible long-term property from accounting and tax perspective …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2019
  • Supervisor: Ing. Michaela Maková
  • Reader: doc. Ing. Hana Bohušová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS