Theses 

Názory zaměstnanců na systém interní komunikace v organizaci – Bc. Zuzana Šebečková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje

Bc. Zuzana Šebečková

Diplomová práce

Názory zaměstnanců na systém interní komunikace v organizaci

Opinions of employees on system of internal communication in the firm

Anotace: Diplomová práce pojednává o názorech klíčových osob na současný systém interní komunikace v organizaci. Konkrétně je cílem práce zjistit, jaké aspekty současné interní komunikace podle klíčových osob oslabují nebo podporují fungování organizace. V teoretické části jsou představeny základní pojmy vztahující se k základní výzkumné otázce, a to interní komunikace, aspekty interní komunikace, fungování organizace, klíčové osoby a problémy v komunikaci. V empirické části jsou představeny výsledky kvalitativního výzkumu provedeného za pomocí polostrukturovaných rozhovorů vedených s klíčovými osobami organizace. Výzkumem zjišťuji, že v současné interní komunikaci existují aspekty, které fungování organizace určitým způsobem oslabují nebo podporují. Podporujícími aspekty jsou neformální komunikační styl, osobní a elektronická komunikace nebo použití neformálních komunikačních sítí. Vhodné použití těchto aspektů vede k efektivnější komunikace, která zabezpečuje větší informovanost zaměstnanců, ovlivňuje chod firemních procesů a projevuje se i ve výsledcích firmy. Naopak nefungující aspekty jako nedostatečná zpětná vazba, vertikální směr komunikačních toků a použití komunikačních kanálů v jiných situacích způsobují nízkou informovanost a také mají vliv na firemní procesy a výsledky. Pro vybranou organizaci navrhuji opatření, která by mohla pomoci posílit dílčí aspekty, tak aby více podporovaly fungování organizace.

Abstract: The diploma thesis deals with the opinions of employees on system of internal communication in organization. Specifically, the aim of the thesis is to find out which aspects of internal communication according to key employees support or weaken functioning of the firm. The theoretical part of the thesis introduces the basic concepts related to the thesis’ aim, namely: internal communication, aspects of internal communication, key employees, functioning of organization, and problems in communication. The empirical part presents the results of qualitative research via semi-structured interviews with key persons in organization. I found out that there are aspects which in certain way support or weaken the functioning of the firm. The supporting aspects as an informal style personal and electronic communications or the use of informal communication networks. Appropriate use of those aspects leads to more effective communication, which ensures greater awareness of employees, affects the operation of business processes and manifests itself in the results of the company. Conversely, dysfunctional aspects such as the lack of feedback, vertical communication flows and the use of communication channels in different situations cause low awareness and also have an impact on business processes and results. I propose several measures could strengthen aspects of internal communication in order to support more the functioning of the firm.

Klíčová slova: fungování organizace, interní komunikace, aspekty interní komunikace, klíčové osoby, problémy v komunikaci, podporování fungování, oslabování fungování, internal communication, aspects of internal communication, key employees, functioning of organization, problems in communication

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 11:21, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz