Bc. Veronika Skalská

Diplomová práce

Úroveň komunikativních kompetencí dětí ukončujících předškolní vzdělávání

The level of communicative competence of children completing pre-school education
Anotace:
Předložená diplomová práce se zabývá úrovní komunikativních kompetencí dětí ukončujících předškolní vzdělávání. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a část empirickou. První tři kapitoly jsou teoretickým východiskem k vybrané problematice, kterou se diplomová práce zabývá. Čtvrtá kapitola je empirická a obsahuje výzkumný projekt. Předmětem empirické části je výzkumné šetření, jehož hlavním …více
Abstract:
The present thesis deals with the level of communicative competence of children pre-school leavers. The thesis is divided into theoretical and empirical. The first three chapters are theoretical basis of the chosen theme that thesis deals with. The fourth chapter is empirical and includes a research project. The object of the empirical part is the research survey whose main objective was to determine …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta