Petra Krajíčková

Master's thesis

Posouzení návratnosti investice do teplovodního systému

Hot Water System Investment Recovery Assessment
Anotácia:
Cílem diplomové práce je posouzení návratnosti investice do teplovodního systému v akciové společnosti TEPLO BRUNTÁL. Investice byla realizovaná v letech 2008 až 2010. První část práce je zaměřena na teoretická východiska akciové společnosti a ekonomickou návratnost investice. V druhé části je prakticky vyhodnocena návratnost investice do teplovodního systému.
Abstract:
The main aim of the diploma thesis is to assess the recovery of the Hot Water System Investment in the joint-stock company TEPLO BRUNTÁL. The investment was carried out between 2008 and 2010. The first part is focused on the theoretical basis of the joint-stock company and on the economic recovery of the investment. The second part is a practical assessment of the recovery of the investment in the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2013
  • Vedúci: Hana Růčková
  • Oponent: Jan Zahálka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava