Theses 

Mimomanželské vztahy rodičů z pohledu dospělých dětí: jejich reflektované souvislosti s vlastními partnerskými vztahy – Eliška KUFKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Eliška KUFKOVÁ

Bakalářská práce

Mimomanželské vztahy rodičů z pohledu dospělých dětí: jejich reflektované souvislosti s vlastními partnerskými vztahy

Extramarital parents' relationships from the perspective of their adult children: their reflected connections with their own partners' relationships

Anotace: Bakalářská diplomová práce se zabývá mimomanželskými vztahy rodičů z pohledu dospělých dětí a jejich reflektovanými souvislostmi s vlastními partnerskými vztahy. Výzkumným problémem je zjistit míru ovlivnění v partnerských vztazích dospělých dětí mimomanželskými vztahy svých rodičů. Výzkumný soubor tvoří 12 žen a 1 muž ve věku 2026 let, kteří se ve věku 1019 let dozvěděli o mimomanželských vztazích svých rodičů. Byli vybráni samosběrem, metodou sněhové koule a prostým záměrným výběrem. Typem výzkumu bylo fenomenologické zkoumání. Metodou sběru dat byl polostrukturovaný dotazník, data byla zpracována prostřednictvím interpretativní fenomenologické analýzy. Odhalení mimomanželského vztahu bylo spjato především s negativními pocity, jeho význam byl pouze negativní. Většina rodin se rozpadla. Negativní pohled na otce souvisel s nevěrou, vztah s otcem byl často popsán jako odcizení. Deset ze 13 respondentů potvrdilo ovlivnění mimomanželskými vztahy rodičů ve svých vlastních partnerských vztazích, nejčastěji v oblasti důvěry a strachů ve vztahu, v oblasti manželství potvrdilo ovlivnění 6 respondentů. Nevěra byla vnímána negativně.

Abstract: This bachelor thesis is about parents' extramarital relationships from the perspective of their adult children and their reflected connections with their own partners' relationships. The research problem is to examine the degree of impact of parents' extramarital relationships on their adult children. The research sample consists of 12 females and 1 man, aged between 20 and 26, who were learned about parents' extramarital relationships in the age between 10 and 19. The sampling methods were voluntary response sample, snowball method and simple intentional selection. The type of research was phenomenological examination. Data collection method was semi-structured interview, data were analysed by interpretative phenomenological analysis. Revelation of the extramarital relationship was mainly associated with negative feelings the meaning of it was only negative. Most families disintegrated. Negative view of a father was associated with infidelity, relationship with father was often described as alienation. Ten of 13 respondents confirmed the impact of extramarital parents' relationships in their own relationships, mostly in the area of trust and fears in relationships, 6 respondents confirmed the impact in the area of marriage. Infidelity was perceived negatively.

Klíčová slova: mimomanželské vztahy rodičů, dospělé děti, dospívání, partnerské vztahy, manželství

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2016
  • Zveřejnit od: 30. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.3.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 3. 2016 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

KUFKOVÁ, Eliška. Mimomanželské vztahy rodičů z pohledu dospělých dětí: jejich reflektované souvislosti s vlastními partnerskými vztahy. Olomouc, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 15:22, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz