Theses 

Role isomerázy Pin1 ve Wnt signalizaci – Bc. Kristína Gömöryová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics

Bc. Kristína Gömöryová

Master's thesis

Role isomerázy Pin1 ve Wnt signalizaci

The function of Pin1 isomerase in the Wnt signalling pathway

Abstract: Wnt signální dráha je jednou z konzervovaných signálních drah zapojených v řízení embryogeneze, vývoje a homeostázy. Protein Dishevelled (DVL) je centrální komponentou Wnt signální dráhy a bylo prokázáno, že je nezbytný pro přenos signálu. Přestože byl DVL podrobně studován, doposud nebyl objeven mechanismus samotné "aktivace" DVL. Předkládaná diplomová práce se zabývá možností regulace proteinu DVL prostřednictvím cis/trans izomerizace prolinu, která je zprostředkovaná peptidyl prolyl cis/trans izomerázou Pin1. V teoretické části se zaměřuji na popis Wnt signalizace s důrazem na protein DVL, dále na princip cis/trans izomerizace a na peptidyl prolyl cis/trans izomerázy. V praktické části jsem potom zkoumala zda protein DVL může být interakčním partnerem Pin1 izomerázy a zda je tato interakce ovlivněna fosforylačním stavem DVL za přítomnosti kinázy CK1e.

Abstract: Wnt signaling pathway is one of the most important conserved signaling pathways involved in embryogenesis, developement and homeostasis maintenance. Protein Dishevelled (DVL) is a central component of Wnt signaling and it is inevitable for signal transduction. Although DVL has been extensively studied, the mechanism of DVL „activation“ has been uncovered yet. In the diploma thesis we investigated the possibility of DVL regulation via cis/trans proline isomerization mediated by Pin1 isomerase. In the theoretical part we covered Wnt signaling with the emphasis on DVL, the principles of cis/trans isomerization and peptidyl prolyl cis trans isomerases. In the practical part I investigated whether DVL protein could be an interacting partner of Pin1 isomerase and whether this interaction would be influenced by the DVL phosphorylation status in the presence of the CK1e kinase.

Keywords: Wnt signalizace, protein Dishevelled, posttranslační modifikace, fosforylace, sekvence serin/threonin-prolin, cis-trans isomerizace prolinu, Pin1 isomeráza Wnt signaling, Dishevelled protein, post-translational modification, phosphorylation, serine/threonine-proline sequence, cis-trans isomerization of proline, Pin1 isomerase

Language used: English

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2018
  • Supervisor: doc. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Ondřej Bernatík, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta


Go to top | Current date and time: 17/6/2019 07:10, Week 25 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz