Bc. Kristína Gömöryová

Diplomová práce

Role isomerázy Pin1 ve Wnt signalizaci

The function of Pin1 isomerase in the Wnt signalling pathway
Anotace:
Wnt signální dráha je jednou z konzervovaných signálních drah zapojených v řízení embryogeneze, vývoje a homeostázy. Protein Dishevelled (DVL) je centrální komponentou Wnt signální dráhy a bylo prokázáno, že je nezbytný pro přenos signálu. Přestože byl DVL podrobně studován, doposud nebyl objeven mechanismus samotné "aktivace" DVL. Předkládaná diplomová práce se zabývá možností regulace proteinu DVL …více
Abstract:
Wnt signaling pathway is one of the most important conserved signaling pathways involved in embryogenesis, developement and homeostasis maintenance. Protein Dishevelled (DVL) is a central component of Wnt signaling and it is inevitable for signal transduction. Although DVL has been extensively studied, the mechanism of DVL „activation“ has been uncovered yet. In the diploma thesis we investigated the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ondřej Bernatík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika