Theses 

Pracovní doba a pracovní pohotovost v úpravě komunitárního práva a českého pracovního práva – Mgr. Petra Hrušková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Petra Hrušková

Diplomová práce

Pracovní doba a pracovní pohotovost v úpravě komunitárního práva a českého pracovního práva

The Working Hours and the Working Readiness in the EU Regulation and in the Czech Labour Law

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá analýzou právní úpravy pracovní doby a pracovní pohotovosti v českém právním řádu a také ve směrnicích a nařízeních patřících ke komunitárnímu právu. Zaměřím se také na výklad jednotlivých pojmů zaznívajících v české právní úpravě, jako například práce přesčas, doba odpočinku, přestávky v práci apod. Vzhledem k vlivu Evropského soudního dvora na výklad jednotlivých ustanovení komunitárního práva, popíšu ve své práci také některá hlavní rozhodnutí, která se tématu pracovní doba a pracovní pohotovost týkají. Dále bude také proveden stručný popis vývoje pojmu pracovní doba a pracovní pohotovost a celkově právní úpravy vážící se k tématu. Zaměřím se také na pracovní dobu zaměstnanců v dopravě.

Abstract: This dissertation is dealing with the analysis of the regulation of working hours and working readiness in czech law system and also in the directives and regulations of acquis communautaire. I am going to focus on the interpretation of the terms used in czech law system, related to the main issue of the dissertation, such as overtime, rest period, breaks, etc. According to the influence of the European Court of Justice on the interpretation of the provisions, I am also going to describe some of the main decisions, related to this issue. I am going to briefly describe the evolution of the terms of working hours and working readiness and of the whole enactment concerning this issue. I also describe the regulation of working hours of workers in transportation.

Klíčová slova: Pracovní doba, pracovní pohotovost, doba odpočinku, přestávky, noční práce, doprava, směrnice, nařízení, zaměstnanec, zaměstnavatel, pracoviště, doprava. Working time, working readiness, rest period, breaks, night work, transportation, directives, regulations, employee, employer, workplace, transportation.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 5. 2011
  • Vedoucí: prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.
  • Oponent: JUDr. Jana Komendová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 7. 2019 16:17, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz