Theses 

Osobnost pedagoga na střední odborné škole a jeho vliv na žáky – Mgr. Věra Kuchařová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Věra Kuchařová

Bakalářská práce

Osobnost pedagoga na střední odborné škole a jeho vliv na žáky

Personality teacher at the school and its impact on pupils

Anotace: Bakalářská práce pojednává o osobnosti pedagoga a jeho vlivu na osobnost žáka na střední škole. Skládá se z teoretické a praktické části. Teoretická část zahrnuje tři kapitoly a zaměřuje se na osobnost pedagoga v odborném vzdělávání a vnější a vnitřní faktory působící na žáka a na školní prostředí. Dále je zde definována osobnost žáka, vymezeny jsou také zátěžové situace, jejich zvládání a možnosti podpory žáka. Praktická část obsahuje jednu kapitolu, která je věnována studii případů tří žáků včetně vlastních poznatků a zkušeností z praxe. Cílem práce je vymezit osobnost pedagoga, jeho vzdělání a specifické požadavky v oblasti odborného vzdělávání. Dalším cílem je postihnout oblasti vlivů osobnosti pedagoga na žáky střední odborné školy. Cílem výzkumné části práce je popsat tři studie případů.

Abstract: The thesis deals with teacher personality and its effect on the personality of a student in high school. It consists of theoretical and practical parts. The theoretical part includes three chapters and focuses on the personality of the teacher in vocational education and external and internal factors affecting the pupil and the school environment. Then there is a defined personality of the pupil, are also defined stressful situations, management and support pupil. The practical part contains a chapter that is devoted to study the cases of three students, including their knowledge and practical experience. The aim is to define the personality of the teacher, his education and specific requirements in the field of vocational education. Another objective is to cover the area of influence of personality on teaching students of secondary vocational schools. The aim of the study is to describe three case studies.

Klíčová slova: Osobnost pedagoga, pedagog na střední odborné škole, pedagog a jeho vliv na osobnost žáka, případová studie. Teacher personality, teacher at the school, the teacher and his pupil's personality, case study.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Josef Trna, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 16:46, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz