Bc. Kristýna Pernicová

Bakalářská práce

Asociační studie vztahu DNA polymorfizmů ke schizofrenii

Association study of the relationship between DNA polymorphisms and schizophrenia
Anotace:
Schizofrenie je multifaktoriální polygenně podmíněná psychická porucha, která je jednou z nejzávažnějších psychických poruch. Její patogeneze není dosud uspokojivě vysvětlena. Tato práce se zaměřila na vztah polymorfismu rs3810950 genu pro CHAT (cholinacetyltransferasu) k patogenezi schizofrenie. Teoretická část této práce je zaměřena na obecnou charakteristiku schizofrenie, diagnostické postupy a …více
Abstract:
Schizophrenia is multifactorial polyneuropathic psychological disorder and it’s one of the gravest psychological disorders, which origins have not been uncovered satisfactorily. This thesis is focused on the relationship between rs3810950 polymorphism for CHAT gen and pathogenesis of schizophrenia. Schizophrenia general characteristics, diagnostic methods and possibility to cure, risk factors and hypothesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta