Denis Hařovský

Master's thesis

Crowdfundingový trh v USA: Klíčové determinanty počtu zahájených projektů

Crowdfunding in the USA: Key Determinants of Number of Launched Projects
Abstract:
Diplomová práce se zabývá crowdfundingem v USA a jeho ekonomickými determinanty. Cílem této práce je pomocí empirické analýzy zhodnotit klíčové ekonomické determinanty počtu spuštěných projektů na platformě Kickstarter. Práce se v první, teoretické části zabývá základními typy crowdfundingu a následně popisuje vývoj tohoto typu financování v USA, včetně popisu nejznámějších platforem u daných typů …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the crowdfunding in the USA and its economic determinants. The aim of this thesis is to evaluate the economic determinants of the number of started projects on the Kickstarter platform using Empirical analysis. In the first theoretical part the thesis is focused on the basic type of crowdfunding and next it describes the development of this type of financing in the USA …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2018
  • Supervisor: Jan Janků
  • Reader: Emil Adámek

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Master programme / field:
Hospodářská politika a správa / Národní hospodářství

Theses on a related topic