Theses 

Rodina jako celek – Bc. Lenka Vašutová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Lenka Vašutová

Master's thesis

Rodina jako celek

Family as a Whole

Anotácia: Tématem diplomové práce je charakteristika nabídky služeb při práci s rodinou v Azylovém domově pro matky s dětmi. Tato práci je zaměřena na komplexnost sociální služby při práci s rodinou, s rodinou jako celkem. V teoretické části práce je, pospána obecná charakteristika azylových domů, pracovní pozice, etika sociální práce a etické dilemata v azylovém domově pro matky s dětmi. Také je zde téma krize a práce s lidmi v krizové situaci. Diplomová práce je zaměřena na rodinu z pohledu dnešní doby, postmoderní rodinu, rodinu z azylového domova a nabídku služeb při práci s touto rodinou. Jde o individuální plánování, nabídku sociálního programu a jsou zde popsány nejčastější sociálně patologické jevy v této sociální službě. Práce se věnuje metodám Scénotest a Videotrénik interakcí a v neposlední řadě, také financování vybraného azylového domova a komunitnímu plánování. Empirická část se zabývá kvantitativním a kvalitativním výzkumem. Při kvantitativním výzkumu je použita analýza spisové dokumentace, u kvalitativního výzkumu metodu polostrukturovaného rozhovoru. Oba výzkumy jsou zvoleny z důvodu ucelenosti při zkoumání výzkumné otázky, zda jsou nabízené služby v azylovém domově pro matky s dětmi komplexní pro práci s rodinou.

Abstract: The topic of my dissertation is to characterize offer of social services for working mothers in Asylum House for Mothers with Children. My dissertation is focused on complexity of social services at work with family, with family as a whole. In theoretical part there is a description of common characteristics of Asylum houses, description of jobs, ethics of social work and etic dilemma in Asylum House for Mothers with Children. Also there is a topic of crisis and work with people in crisis situation. My dissertation is focused on family from the today's view, postmodern family, family from Asylum House and offer of services while with this family. It is about individual planning, offers of social program and also there is a description of common social pathologic behavior in this social service. This work is devoted to methodology Scénotest and Video training by interaction, and finally also to financing of the particular Asylum house and community planning. Empiric part is focused on quantitative and qualitative research. In quantitative research the method of file documentation is used and in qualitative research method of half structured interview. Both researches has been chosen because of their comprehensively during the examination of research question if the offered services in Asylum House for Mothers with Children are complex for working while having a family.

Kľúčové slová: Domov pro matky s dětmi, etická dilemata, komunitní plánování, krize, rodina, sociálně patologické jevy, Scénotest, Videotrénik interakcí.

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014
  • Zverejniť od: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2014
  • Vedúci: PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=27691 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Vašutová, Lenka. Rodina jako celek. Liberec, 2014. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická


Hore | Aktuálny dátum a čas: 19. 5. 2019 19:09, 20. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz