Bc. Ludmila Došková

Master's thesis

Zobecnění vět o střední hodnotě v matematické analýze

Generalizations of Mean Values Theorems in Calculus
Abstract:
V této diplomové práci se věnujeme větám o středních hodnotách v matematické analýze. Cílem práce je vytvoření matematického textu zaměřeného na popis, důkazy a vhodnou geometrickou interpretaci rozmanitých zobecnění klasických vět o středních hodnotách pro funkce jedné reálné proměnné. Jedná se především o tvrzení uvedená v časopisecké literatuře. Geometrická interpretace se zabývá vztahy mezi grafem …more
Abstract:
In this diploma thesis we study the mean values theorems in mathematical analysis. The aim of this work is to create a mathematical text focused on the description, proofs and appropriate geometric interpretation of various generalizations of classic mean values theorems. This is especially the case in the journal literature. The geometrical interpretation deals with the relationship between the graph …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2018
  • Supervisor: doc. RNDr. Jaromír Šimša, CSc.
  • Reader: doc. Mgr. Petr Zemánek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta