Tomáš Turoň

Bakalářská práce

Vybraná rizika elektrických zařízení NN z hlediska bezpečnosti osob a majetku

Selected risks of low-voltage electrical equipment for safety of persons and property
Anotace:
Bakalářská práce seznamuje s právními předpisy vztahujícími se na elektrická zařízení v rámci technických požadavků a dodávání na trh. Teoretická část se zabývá popisem elektrických strojů, přístrojů a zařízení nízkého napětí s přihlédnutím na bezpečnost osob a majetku. Dále je zaměřená na rizika, která představují elektrické spotřebiče a bezpečnost při instalaci elektrických rozvodů ve vybraných prostorech …více
Abstract:
Bachelor thesis introduces the legislation applicable to electrical equipment in the context of technical requirements and delivery to the market. The theoretical part deals with the description of electric machines, devices, and equipment of low voltage with regard to the safety of persons and property. It also focuses on the risks posed by electrical appliances and the safety of electrical wiring …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2019
  • Vedoucí: Aleš Dudáček
  • Oponent: Petr Bitala

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku