Lucie Vašutová

Bakalářská práce

Posouzení kapacity zvláštní dvojité okružní křižovatky

Double Roundabout Capacity Assessment
Anotace:
Předmětem této práce je na případové studii provést posouzení kapacity zvláštní dvojité okružní křižovatky a porovnat s kapacitou klasické okružní křižovatky ulic Masarykova – Rožnovská – Nádražní ve Valašském Meziříčí. V úvodu práce se zabývám současným stavem okružní křižovatky, jejím popisem a kapacitním posouzením. Další část tvoří návrh variant zvláštní dvojité okružní křižovatky, kapacitní posouzení …více
Abstract:
The topic of this paper is on the case study accomplish capacity assessment of special double roundabout and compare it with capacity of conventional roundabout of streets Masarykova – Rožnovská – Nádražní in Valašském Meziříčí. In introduction I will discuss current situation of the roundabout, its characterization and capacity assessment. Another part is about special variants double roundabout, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2014
  • Vedoucí: Ivana Mahdalová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava