Marek Štefula

Master's thesis

Registry jako základní komponenty interoperability v geoinformatice

Registers as Basic Components of Interoperability in Geoinformatics
Abstract:
Práca sa zaoberá problematikou zdieľania priestorových informácií a ich štruktúrou. Úvod práce je venovaný smernici INSPIRE a popisuje jej základné princípy. Následne sú vysvetlené požiadavky, ktoré by mali spĺňať registre pri ich využívaní, ale tiež popisuje model registra a jeho súčasti, systém INSPIRE registrov a príklady z krajín, kde sú už niektoré registre (nie len INSPIRE) implementované a spôsob …more
Abstract:
This Thesis deals with the sharing of spatial data and their structure. The introduction is devoted to INSPIRE Directive and describes its basic principles. Subsequently, it explains the requirements to be fulfilled by registers for its use, but also describes a model of register and its components, the INSPIRE registry and examples of countries where there has been already some registers (not just …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2015
  • Supervisor: Jan Růžička
  • Reader: Martin Tuchyňa

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Master programme / field:
Geodézie, kartografie a geoinformatika / Geoinformatika