Min Wang

Master's thesis

Fundamental Analysis of Coca-Cola, Inc.

Fundamental Analysis of Coca-Cola, Inc.
Abstract:
The main purpose of this thesis is to evaluate the stock intrinsic value of Coca-Cola Company and to help investors to measure whether stock of Coca-Cola Company is worth to buy, hold or sell. It means that the result of this thesis is analysis recommendation for the investors. The thesis is divided into six chapters. The chapter I is the introduction of this thesis which mainly introduces the reasons …more
Abstract:
The main purpose of this thesis is to evaluate the stock intrinsic value of Coca-Cola Company and to help investors to measure whether stock of Coca-Cola Company is worth to buy, hold or sell. It means that the result of this thesis is analysis recommendation for the investors. The thesis is divided into six chapters. The chapter I is the introduction of this thesis which mainly introduces the reasons …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2015
  • Supervisor: Kateřina Kořená
  • Reader: Martina Novotná

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava