Jan Golasowski

Master's thesis

Seznámení se s technologií Composite WPF (Prism) a ověření technologie v ukázkové aplikaci

Introducing the Composite WPF (Prism) Technology and its Verification in a Sample Application
Abstract:
Technologie Composite WPF, označovaná jako Prism V2, slouží pro vývoj kompozitních aplikací pro Windows Presentation Foundation. Jejím cílem je usnadnit vývoj těchto aplikací a to zejména s pomocí návrhových vzorù typu Inversion of Control a Separated Presentation. Samotný balík knihoven, kterým Prism v2 je, však mnohdy pro vývoj rozsáhlých kompozitních aplikací nestačí. Jedná se především o problém …more
Abstract:
The Composite WPF technology, known as Prism V2, is a set of libraries that helps with development of composite applications for Windows Presentation Foundation. The main goal of Prism is to simplify development of composite applications with utilisation of design patterns. Especially the Inversion of Control and Separeted Presentation design patterns.There are many problems in the world of huge and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2010

Thesis defence

  • Supervisor: Tomáš Kocyan
  • Reader: Petr Foltýnek

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Master programme / field:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika