Bc. Martina Krajčovičová

Master's thesis

Kultúra mesta Komárno so zreteľom na jeho históriu a kultúrne dedičstvo

Culture of Komárno with regard to its history and cultural heritage
Abstract:
The subject of this thesis is to map the culture of the town of Komárno, point out the strengths of the town that shall be further developed and on the other side to show the problems to be solved. The extent of mapping does not relate only to the town’s cultural heritage, but relates also to other sources for creation of objective and complex portrait of Komárno’s culture. The first part of the thesis …more
Abstract:
Predmetom tejto práce je zmapovať kultúru mesta Komárno, poukázať v čom spočívajú silné stránky mesta, ktoré je potrebné rozvíjať a naopak diagnostikovať problémy, ktoré je potrebné riešiť. Rozsah mapovania tejto práce sa nedotýka len kultúrneho dedičstva, ale aj rôznych zdrojov pre vytvorenie objektívneho a komplexného obrazu o kultúre Komárna . V prvej časti sa práca venuje kultúrnej politike v Slovenskej …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2012
  • Supervisor: Marta Smolíková
  • Reader: PhDr. Petr Macek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Culture Management