Tomáš Fabián

Disertační práce

Algorithms for Image Analysis in Traffic Surveillance Systems

Algorithms for Image Analysis in Traffic Surveillance Systems
Anotace:
Přítomnost nejrůznějších dohledových systémů v mnoha oblastech soudobé společnosti je nesporná a systémy pro monitorování dopravy jsou těmi nejviditelnějšími. Hlavní část této práce se věnuje popisu nového algoritmu pro detekci obsazenosti parkovacích míst pomocí analýzy obrazu získaného z kamerového systému. Práce se také zabývá tématy úzce souvisejícími s předzpracováním obrazu získaného za ztížených …více
Abstract:
The presence of various surveillance systems in many areas of the modern society is indisputable and the most perceptible are the video surveillance systems. This thesis mainly describes novel algorithm for vision-based estimation of the parking lot occupancy and the closely related topics of pre-processing of images captured under harsh conditions. The developed algorithms have their practical application …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 9. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 4. 2015
  • Vedoucí: Eduard Sojka
  • Oponent: Pavel Zemčík, Petr Čermák, Tomáš Svoboda

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika / Informatika