Tomáš Fabián

Doctoral thesis

Algorithms for Image Analysis in Traffic Surveillance Systems

Algorithms for Image Analysis in Traffic Surveillance Systems
Abstract:
Přítomnost nejrůznějších dohledových systémů v mnoha oblastech soudobé společnosti je nesporná a systémy pro monitorování dopravy jsou těmi nejviditelnějšími. Hlavní část této práce se věnuje popisu nového algoritmu pro detekci obsazenosti parkovacích míst pomocí analýzy obrazu získaného z kamerového systému. Práce se také zabývá tématy úzce souvisejícími s předzpracováním obrazu získaného za ztížených …more
Abstract:
The presence of various surveillance systems in many areas of the modern society is indisputable and the most perceptible are the video surveillance systems. This thesis mainly describes novel algorithm for vision-based estimation of the parking lot occupancy and the closely related topics of pre-processing of images captured under harsh conditions. The developed algorithms have their practical application …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 9. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 4. 2015
  • Supervisor: Eduard Sojka
  • Reader: Pavel Zemčík, Petr Čermák, Tomáš Svoboda

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Doctoral programme / field:
Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika / Informatika