Kateřina KODAJKOVÁ

Diplomová práce

Ctnosti a neřesti vznešených paní v zrcadle česky psané literatury raného novověku.

Virtues and vices of the nobble ladies in the mirrol of Czech written literature of the early modern period.
Anotace:
Předkládaná diplomová práce Ctnosti a neřesti vznešených paní v zrcadle česky psané literatury raného novověku, se zabývá proměnou literární hrdinky v česky psané zábavné a moralistické literatuře 16. 18. století a jejím vlivem na proměnu postavení raně novověké ženy ve společnosti. Práce se prostřednictvím historicko-literární analýzy zaměřuje na kategorie ženských ctností a neřestí, s jejichž pomocí …více
Abstract:
The present diploma thesis, The Virtues and vices of the noble ladies in the mirror of Czech written literature of the early modern period, deals with the transformation of the literary heroine into the Czech written entertainment and moral literature of the 16th - 18th century and its influence on the transformation of the position of the early modern woman in society. The work focuses on the categories …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 11. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. David Tomíček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KODAJKOVÁ, Kateřina. Ctnosti a neřesti vznešených paní v zrcadle česky psané literatury raného novověku.. Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta