Simona Jarmarová

Master's thesis

Účetní reforma veřejných financí a její dopad do účetnictví a finanční situace města Konice

Accounting Reform of Public Finance and its Impact on Accounting and Financial Situation of the Konice Town
Abstract:
Předmětem zkoumání diplomové práce je analýza vlivu účetních metod na hodnotu majetku a zdrojů krytí v rozvaze a také dopad na náklady a výnosy, a tedy na výsledek hospodaření. Účelem teoretické části je vysvětlit významné změny, které proběhly od začátku účetní reformy veřejných financí. Praktická část se zabývá aplikací vybraných účetních metod v účetnictví města Konice a následně je provedena analýza …more
Abstract:
The master thesis examines the analysis of the impact of accounting methods to value assets and resources to cover the balance sheet and the impact on costs and revenues, and thus to profit. The purpose of the theoretical part explain the significant changes that have taken place since the beginning of the accounting reform of public finance. The practical part deals with the application of selected …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2017
  • Supervisor: Alžběta Urbancová
  • Reader: Jiří Mlýnek

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava