Simona Jarmarová

Diplomová práce

Účetní reforma veřejných financí a její dopad do účetnictví a finanční situace města Konice

Accounting Reform of Public Finance and its Impact on Accounting and Financial Situation of the Konice Town
Anotace:
Předmětem zkoumání diplomové práce je analýza vlivu účetních metod na hodnotu majetku a zdrojů krytí v rozvaze a také dopad na náklady a výnosy, a tedy na výsledek hospodaření. Účelem teoretické části je vysvětlit významné změny, které proběhly od začátku účetní reformy veřejných financí. Praktická část se zabývá aplikací vybraných účetních metod v účetnictví města Konice a následně je provedena analýza …více
Abstract:
The master thesis examines the analysis of the impact of accounting methods to value assets and resources to cover the balance sheet and the impact on costs and revenues, and thus to profit. The purpose of the theoretical part explain the significant changes that have taken place since the beginning of the accounting reform of public finance. The practical part deals with the application of selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2017
  • Vedoucí: Alžběta Urbancová
  • Oponent: Jiří Mlýnek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava