Bc. Veronika Koukalová

Diplomová práce

Jak žáci druhého stupně vnímají školní docházku

How students in grades 6-9 percieve school attendance
Anotace:
Diplomová práce „Jak žáci druhého stupně vnímají školní docházku“ pojednává o otázce postojů žáků ke škole a faktorech, které jejich postoj ovlivňují. Tato práce se tedy zaměřuje především na popis dvou protichůdných postojů ke školní docházce s důrazem na popis vybraných faktorů, které mohou postoj a názor žáka na školu ovlivnit, ať už v negativním či pozitivním směru. Výzkumná část vychází z kvalitativního …více
Abstract:
Diploma thesis ‘How students in grades 6-9 perceive school attendance’ deals with the question of students´ attitude and also circumstances that influence those attitudes. This work is primarily focused on the depiction of two opposed school attendance attitudes with emphasis on the description of selected factors that can positively or negatively influence students´ opinions on school attendance. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2012
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tereza Škubalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta