Bc. Přemysl Vaník

Bakalářská práce

Změny v sebevědomí uživatelů nelegálních návykových látek při odvykací léčbě

The changes in the self-confidence of the users of the illegal drugs on the addiction tretment
Anotace:
Bakalářská práce zjišťuje souvislosti a změny v sebevědomí u drogově závislých osob v průběhu jejich odvykací léčby. Do výzkumu jsou zapojeni klienti drogových center, psychiatrických léčeben, kontaktních center, kteří se v době průzkumu účastní odvykací léčby. Pomocí sestaveného dotazníku a odborného testu zjišťujeme u drogově závislých klientů změny v sebevědomí během odvykací léčby.
Abstract:
This bachelor thesis deals with the context and changes in self-confidence of drug users during their addicted treatment. In this research are involved clients of drug centres, psychatric hospitals, contact centres and other medical facilities. Using the compiled questionaire and the professional test we find out the changes in self-confidence of the drug users during the addiction treatment.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: Břetislav Kantor
  • Oponent: doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta