Theses 

Marketingový komunikační mix vybraného podniku - produktu – Bc. Veronika Hradecká

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Veronika Hradecká

Bachelor's thesis

Marketingový komunikační mix vybraného podniku - produktu

Marketing communication mix of the selected company or the product

Abstract: Bakalářská práce se zabývá zejména problematikou projektování marketingového komunikačního mixu vybraného podniku. Oborovým teoretickým rámcem je koncept marketingového mixu a mixu marketingové komunikace tak, jak jej popisuje příslušná oborová odborná literatura, tedy jako koncept 4P (4C) a schéma mixu nástrojů. Vlastním konkrétním praktickým cílem práce je návrh a souhrn marketingových komunikačních aktivit společnosti Solar-Invest s.r.o., a to jak komunikaci typu B2B (business to business), tak komunikaci B2C (business to customers). Výstupem práce je projekt využitelný v praxi, přičemž jeho součástmi je jednak soubor analytických vstupů (SWOT, PORTER, PEST), dále případová studie nebo situační zpráva minulé a současné podoby komunikace podniku s obchodními partnery, zákazníky a veřejností vcelku. Součástí práce je i soubor relevantních kazuistik.

Abstract: Bachelor work deals in particular problems of designing of marketing communication mix of selected company. Branch theory is the concept of the marketing mix and marketing communication mix, as it describes the relevant sectoral literature, that is, as the concept of 4P (4C) scheme and mix of tools. Own specific practical goal is to proposal a summary of the marketing communication activities SolarInvest-Green Energy s.r.o., both communication B2B (business to business) and B2C communication (business to customers). The output of the project work is usable in practice, during which its components is both a set of analytical inputs (SWOT, Porter, PEST) further case study or situation report of past and contemporary forms of enterprise communication with business partners, customers and the public as a whole. The work also includes a set of relevant case studies.

Keywords: Marketingový mix, marketingový komunikační mix, produkt, cena, distribuce, reklama, propagace, podpora prodeje, osobní prodej, vztahy s veřejností, přímý marketing.

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2016
  • Supervisor: PhDr. Pavel Čírtek
  • Reader: Ing. Miloslav Vaňák

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní


Go to top | Current date and time: 22/4/2019 08:21, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz