Bc. Jitka Vošmerová

Diplomová práce

Starosta obce v českém obecním zřízení

Municipal Mayor in the Czech Local Government
Anotace:
Diplomová práce na téma „ Starosta obce v českém obecním zřízení “ se zabývá právní úpravou starosty obce, jeho pojmovým vymezením a postavením v českém právním řádu. V úvodu práce jsou přiblíženy základní pojmy veřejné správy, historie územní samosprávy a obec jako základní jednotka územní samosprávy. Stěžejní část práce se zabývá rozborem právní úpravy institutu starosty a analýzou zavedení přímé …více
Abstract:
Thesis on „ Municipal Mayor in the Czech Local Government “ deals with legal regulation of mayor, its conceptual definition and status in the Czech legal order. In the introduction are described the basic terms of public administration, history of local government and the community as the basic unit of local government. The main part deals with the analysis of the legal regulation of the mayor institute …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2013
  • Vedoucí: doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.
  • Oponent: JUDr. Veronika Smutná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta