Zdeňka Přikrylová

Bachelor's thesis

Public relations vybrané neziskové organizace

The Public Relations of Selected Non-profit Organization
Abstract:
Předmětem bakalářské práce je problematika public relations v neziskové organizaci. Teoretická část práce se zabývá charakteristikou neziskového sektoru s bližším zaměřením na profesní komory. Současně je zde formulován pojem public relations a jeho úloha v neziskových organizacích. Praktická část práce se věnuje analýze hospodaření a PR aktivit České lékárnické komory v letech 2008 - 2012. Zjištěné …more
Abstract:
The subject of the bachelor thesis is the issues of public relations in a non-profit organization. The theoretical part deals with the characteristics of the non-profit sector with particular focus on professional chambers. Parallel, the concept of public relations is formulated, as well as its role in the non-profit organizations. The practical part of the thesis is dedicated to the analyses of economy …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2014
  • Supervisor: Ivana Vaňková
  • Reader: Eliška Skřídlovská

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava