Bc. Jana Fuchsová

Bakalářská práce

Životní styl profesionálních tanečníků

Lifestyle of professional dancers
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o tanečním sportu a životním stylu profesionálních tanečníků. Teoretická část shrnuje informace o tanečním sportu a popisuje jednotlivé aspekty životního stylu. Cílem praktické části bylo sestavit dotazník týkající se životního stylu, následně jej rozdat konkrétním tanečníkům a analyzovat výsledky dotazníkového šetření.
Abstract:
This bachelor thesis deals with a dancing sport, and with lifestyle of professional dancers. Theoretical part summaries information about dancing sport, and describes individual aspects of lifestyle. The goal of the practical part was to assemble a questionnaire about a lifestyle, distribute it among dancers, and analyze results of retrieved data.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Miriam Kalichová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ivan Struhár, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií