Martina Šarmanová

Bachelor's thesis

Biologicky rozložitelné polymery

Biodegradable Polymers
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá biologicky rozložitelnými polymery, technologií jejich výroby, praktickým využitím a dopady na životní prostředí. Cílem práce je utvoření uceleného teoretického náhledu na téma biologicky rozložitelných plastů a současně zodpovězení otázky, zda-li jsou tyto polymery technologií budoucnosti v oblasti odpadového hospodářství. Bakalářská práce rovněž předkládá přehled mezinárodní …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with biodegradable polymers, technology of their production, practical application and impact on the environment. The goal is to provide a comprehensive theoretical view on the topic of biodegradable plastics, while answering the question whether these polymers technology of the future in the area of waste management. Bachelor thesis also presents an overview of international …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2013
  • Vedúci: Eva Pertile
  • Oponent: Martina Březinová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava