Theses 

Sociální práce se seniory v domově se zvláštním režimem – Tereza BLAŽČÍKOVÁ, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Tereza BLAŽČÍKOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Sociální práce se seniory v domově se zvláštním režimem

Social work with seniors in home with malicious mode

Anotace: - Cílem bakalářské práce je popsat práci sociálního pracovníka se seniory s demencí v domově se zvláštním režimem. Vyčlenění základních informací o specifikaci domova se zvláštním režimem, seniorech s demencí a uvedení jednotlivých fází poskytování sociální služby od přijetí, přes průběh, po ukončení pobytové sociální služby. - Cílem aplikační části je vytvořit metodickou příručku pro sociálního pracovníka, při práci se seniory v Domově pro seniory Krnov. Pro aplikační část je využito znalostí získaných ze strategických materiálů Domova pro seniory Krnov, odborné literatury a elektronických zdrojů. Metodická příručka je pracovním postupem pro práci sociálních pracovníků při péči o lidi s demencí v pobytovém zařízení. Sociální pracovnici získají základní přehled pomoci při poskytování podpory a péče. Osob s demencí bude ve společnosti dále přibývat a je nezbytně nutné najít techniky a způsob spolupráce nejen s těmito osobami, ale také s jejich osobami blízkými jako jsou rodinní pečující. Podporovat a pečovat o seniora s demencí je vysoce náročné vzhledem k častým komunikačním bariérám a na základě ztráty kognitivních funkcí v rámci tohoto onemocnění.

Abstract: - The aim of this thesis is to describe the work of a social worker with seniors with dementia in a home with a special regime. Exclusion of basic information about the specification of a home with a special regime, seniors with dementia and an indication of the individual stages of providing social services from admission, through, to the end of residential social service. - The aim of the application part is to create a methodological manual for social workers, while working with the elderly in the Home for the Elderly Krnov. For the application part is used knowledge gained from strategic materials Home for senior citizens Krnov, literature and electronic resources. The Methodological Guide is a working procedure for the work of social workers in the care of people with dementia in a residential facility. Social workers gain a basic overview of assistance in providing support and care. People with dementia will continue to grow in society and it is imperative to find techniques and ways of working not only with these people, but also with their loved ones as family carers. Supporting and caring for the elderly with dementia is highly challenging due to frequent communication barriers and the loss of cognitive functions within the disease.

Klíčová slova: Stáří, stárnutí, demence, senior s demencí, domov se zvláštním režimem, sociální pracovník

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2019
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Šárka Dořičáková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.osu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=50848 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií

Jak správně citovat práci

BLAŽČÍKOVÁ, Tereza. Sociální práce se seniory v domově se zvláštním režimem. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 02:59, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz