Martin Duda

Diplomová práce

Digitální filmové triky

Digital Special Effects

Anotace:
Tématem této práce jsou filmové triky. Na začátku je vysvětleno co filmový trik je, proč se dělá a do jakých kategorií se dá rozdělit. Práce se soustředí na nové digitální trikové technologie, konkrétně kombinaci 3D CG animace a reálného prostředí. Klasické triky zmiňuje jen okrajově. Součástí práce je i názorný přehled historie vývoje triku na jednotlivých zlomových projektech, včetně obrázkové dokumentace …více
Abstract:
Main theme of this dissertation is Film tricks. There is explained on the begining what is a film trick, why it is used and into what cathegories we can separet this subject. The dissertation is focusing in new digital trick technologies, concretely in combination of 3D CG animation and the real world. There is only a short mention about a classic tricks. There is also the history of film trick including …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2007
  • Vedoucí: Boris Masník
  • Oponent: Antonín Weiser

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenční smlouvě souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, včetně formy elektronické; b) bezúplatným rozšiřováním originálu Školního díla nebo jeho rozmnoženin pořízených podle písm. a); d) vystavováním originálu díla nebo jeho rozmnoženin podle písm. a); e) sdělováním veřejnosti všemi způsoby uvedenými v ustanovení § 18 až 23 autorského zákona, zejména pak živým provozování Školního díla a jeho přenosem a zpřístupňováním Školního díla způsobem, že kdokoliv může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby (tzn. především v síti Internet na webových stránkách Nabyvatele).;
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form; b) by disseminating the original of the University Work free of charge or copying it as described in a) hereof; d) by issuing the original of the University Work or copying it as described in a) hereof; e) by relaying it to the public in all forms stated in the provision of Sections 18 to 23 of the Copyright Act, particularly by the live performance of the University Work and its transmission and by publishing the University Work so that anyone can have access to it in a place and time of their choice (i.e. chiefly on the Assignee?s websites on the Internet);

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 10. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze. Filmová a televizní fakulta AMU. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Filmová a televizní fakulta AMU

Magisterský studijní program / obor:
Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Animovaná tvorba

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.