Theses 

Problematika ošetřovatelské péče o pacienty s perkutánní endoskopickou gastrostomií. – Eva KUBŮ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Eva KUBŮ

Bakalářská práce

Problematika ošetřovatelské péče o pacienty s perkutánní endoskopickou gastrostomií.

Nursing Care for Patients with Percutaneous Endoscopic Gastrostomy.

Anotace: Tématem bakalářské práce byla problematika ošetřovatelské péče, poskytované lidem, ať již jim říkáme pacienti či klienti, s perkutánní endoskopickou gastrostomií. Perkutánní endoskopická gastrostomie je dle odborníků relativně jednoduchý operační výkon, který je však ve svém důsledku velmi efektivní. Za pomoci endoskopu zavede lékař do žaludku stomickou kanylu, jejíž jeden konec ústí právě v žaludku a druhý je vyveden přes kůži břicha ven. Zavedená kanyla poté slouží k podávání výživy. V rámci výzkumného šetření byly stanoveny dva cíle. Prvním cílem bylo zjistit problematiku ošetřovatelské péče o perkutánní endoskopickou gastrostomii u klientů v rámci ošetřovatelského procesu z pohledu sester. Druhý cíl se týkal úrovně využitelnosti nutričního screeningu v rámci ošetřovatelského procesu u klientů s perkutánní endoskopickou gastrostomií. Na tyto cíle navazovaly čtyři výzkumné otázky. K získání dat v rámci výzkumného šetření byla zvolena kvalitativní metoda výzkumu. Pro sběr dat byl použit hloubkový polostrukturovaný rozhovor, který byl veden s pěti sestrami z DÚSP v Černovicích. Rozhovory se sestrami byly v rámci kvalitativního šetření doplněny ještě přímým pozorováním respondentek s následným zapisováním zjištěných skutečností do záznamového archu.Z celého výzkumného šetření vyplývá, že ošetřovatelská péče o klienty s perkutánní endoskopickou gastrostomií má svá specifika, například při podávání stravy či při péči o stomický katetr. Též se ukázalo, že je z pohledu sester náročnější, například tím, že klade na sestry požadavky na znalosti vztahující se k PEG a jejímu ošetřování. Je zřejmé, že ošetřovatelská péče o klienta s perkutánní gastrostomií je péče, která musí být poskytována komplexně, v rámci holistického přístupu ke klientovi.Výsledky šetření budou poskytnuty zařízení, ve kterém šetření probíhalo a mohou sloužit ke zlepšení ošetřovatelské péče o klienty s gastrostomií a k vytvoření či úpravě stávajícího standardu ošetřovatelské péče o PEG.

Abstract: The topic of thesis is nursing care provided to people, whether we call them patients or clients, with percutaneous endoscopic gastrostomy. According to experts, ercutaneous endoscopic gastrostomy is a relatively simple surgical procedure the outcome of which is very effective. By using a medical endoscope, the physician introduces an ostomy cannula into the stomach, one end of which leads right into the stomach and the other is led out through the skin of the abdomen. The cannula is then used to administer nutrition.Two objectives were stated in the research. The first objective was to determine the challenges in nursing care for percutaneous endoscopic gastrostomy in clients within the nursing process from the perspective of nurses. The second objective was concerned about the level of utilization of nutritional screening in the nursing process in clients with percutaneous endoscopic gastrostomy. These objectives were followed by four research questions.To obtain data for the research survey, the qualitative research method was chosen. For the data collection an in-depth semistructured interview was conducted with five nurses from DÚSP in Černovice. Within the qualitative research, the interviews with nurses were supplemented with the respondents observation, followed by the findings recording into the record sheet.The research outcomes show that nursing care for clients with percutaneous endoscopic gastrostomy has its own specifics, such as at serving meals and taking care of the stoma catheter. It has also been proved that from the perspective of nurses this care is more demanding, for example by placing demands on the nurses´ knowledge relating to the PEG and its treatment. It is obvious that nursing care for clients with percutaneous gastrostomy is the care that must be provided in a comprehensive way, within a holistic approach to the client.The survey results will be provided to the medical facility where the investigation was conducted and they may serve to improve nursing care for clients with gastrostomy to create or modify the current standard of nursing care for the PEG site.

Klíčová slova: ošetřovatelská péče, ošetřovatelský proces, perkutánní endoskopická gastrostomie, výživa, nutriční screening, sestra

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2011
  • Identifikátor: 21347

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Zdeňka Pavelková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 03. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

KUBŮ, Eva. Problematika ošetřovatelské péče o pacienty s perkutánní endoskopickou gastrostomií.. Č. Bud., 2011. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 3. 2019 10:44, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz