Theses 

Kvalita a bezpečnost dětských hřišť v kontextu značky kvality "Hřiště-sportoviště-tělocvična - OVĚŘENÝ PROVOZ" – Bc. Sandra RYJÁČKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Sandra RYJÁČKOVÁ

Diplomová práce

Kvalita a bezpečnost dětských hřišť v kontextu značky kvality "Hřiště-sportoviště-tělocvična - OVĚŘENÝ PROVOZ"

The Quality and Safety Features of Playgrounds in the Context of the Brand of Quality "Playground-Sports Ground-Gym - Verified Operation"

Anotace: Diplomová práce vymezuje základní požadavky na provoz dětských hřišť z pohledu evropské a národní legislativy, technických norem i značky kvality "Hřiště-sportoviště-tělocvična - OVĚŘENÝ PROVOZ", která je od roku 2011 zařazena do Programu Česká kvalita. Praktická část práce se zabývá analýzou kvality a bezpečnosti dětských hřišť na území statutárního města České Budějovice (SM ČB) z pohledu uživatelů dětských hřišť, provozovatele, kterým je Magistrát města České Budějovice, a dozorového orgánu (ČOI). Za účelem získání všech relevantních informací ohledně kvality a bezpečnosti dětských hřišť probíhala rovněž komunikace se Zkušebním ústavem lehkého průmyslu, výrobci a dodavateli zařízení dětských hřišť na území SM ČB, vlastníkem značky kvality "Hřiště-sportoviště-tělocvična - OVĚŘENÝ PROVOZ", provozovateli dětských hřišť oceněných touto značkou kvality a Centrem úrazové prevence. V závěrečné části práce je zhodnocen stav dětských hřišť na území SM ČB z hlediska kvality a bezpečnosti a navrhnuta opatření vedoucí ke zkvalitnění jejich provozu.

Abstract: This diploma thesis defines the basic requirements of running playgrounds from the point of view of European and national legislative, technical standards and a brand of quality "Playground-Sports Ground-Gym - Verified Operation" which has been categorized in the Czech Quality Programme from 2011. The practical part of the diploma thesis deals with the analysis of the quality and safety of the playgrounds in the area of the statutory city of České Budějovice (SM ČB) from the scope of users of the playgrounds, operator, that is the municipality of the city of České Budějovice, and controlling organ (ČOI). To obtain all relevant information about the quality and safety of the playgrounds there was established communication with the Testing Institute of Light Industry, producers and providers of equipment for the playgrounds in the area of SM ČB, the owner of the brand of quality "Playground-Sports Ground-Gym - Verified Operation", operators of the playgrounds awarded by this brand of quality and the Center of Accident Prevention. In the concluding part of this diploma thesis is evaluated the state of the playgrounds in the area of SM ČB from the point of quality and safety and there are suggested some steps toward improving their running.

Klíčová slova: kvalita, značky kvality, Program Česká kvalita, dětské hřiště, zařízení dětského hřiště, provoz dětských hřišť, kvalita dětských hřišť, bezpečnost dětských hřišť, značka kvality "Hřiště-sportoviště-tělocvična, OVĚŘENÝ PROVOZ"

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013
  • Zveřejnit od: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Hana Doležalová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2013 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta

Jak správně citovat práci

RYJÁČKOVÁ, Sandra. Kvalita a bezpečnost dětských hřišť v kontextu značky kvality "Hřiště-sportoviště-tělocvična - OVĚŘENÝ PROVOZ". Č. Bud., 2013. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 01:01, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz