Zdeněk Kutáč

Diplomová práce

Odpadové hospodářství v obci Lubenec

Waste Management in the Village Lubenec
Anotace:
Cílem předložené diplomové práce je čtenáři přiblížit systém odpadového hospodářství, které je nezbytnou součástí dnešního civilizovaného světa. Práce ve své první části po krátkém úvodu vymezuje základní právní předpisy odpadového hospodářství, charakterizuje druhy odpadů, produkci a způsob nakládání s nimi. V další části je provedena analýza vývoje nákladů na odstranění odpadů v obci Lubenec za období …více
Abstract:
The aim of this diploma work is to provide the reader a system of waste management, which is a necessary part of today’s civilized world. The work after a brief introduction defines in the first part the basic laws of waste management, describes the types of waste, production and the way of dealing with them. In the next part of work there is an analysis of the development of costs for removing waste …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2013
  • Vedoucí: Markéta Rolčíková
  • Oponent: Petr Mareš

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin