Jakub Kolář

Diplomová práce

Studium vláknově optických zesilovačů pro optické sítě

Study of Fiber Optical Amplifier for Optical Networks
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou optických vláknových zesilovačů, které jsou nasazovány v dnešních optických sítích. Konkrétně se pak tato práce zaměřuje na Erbiem dopované vláknové zesilovače. Diplomová práce je rozdělena do třech hlavních částí. První část se zaměřuje na vysvětlení nezbytné teorie pro pochopení fungování optických zesilovačů. Jsou zde popsány principy fungování optických zesilovačů …více
Abstract:
This thesis deals with the issues regarding optical fiber amplifiers that are used in current optical networks. Specifically, the thesis is aimed at Erbium-doped fiber amplifiers. The thesis is divided into three main parts. The first part is focused on explanation of the essential theory for better understanding of functioning of optical amplifiers. In this part are described the principles of functioning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Jan Látal
  • Oponent: Josef Vojtěch

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava